Najczęściej zadawane pytania

11. W jaki sposób przepisy dyrektywy chronią dzieci i młodzież przed szkodliwymi treściami w przekazach medialnych?


Dyrektywa
 przewiduje, że państwa członkowskie Unii Europejskiej podejmą niezbędne środki mające na celu ochronę dzieci i młodzieży przed  treściami, które mogą mieć negatywny wpływ na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój dzieci i młodzieży. Przepisy te dotyczą zarówno usług linearnych (tradycyjny przekaz telewizyjny) jak i usług na żądanie (nielinearnych).
 
Przez treści szkodliwe rozumie się  np. nieuzasadnione ukazywanie przemocy, treści pornograficzne, sceny seksualnego wykorzystywania dzieci, wulgarny język itp.
 
Środkiem utrudniającym dostęp osób małoletnich do szkodliwych treści w linearnych usługach medialnych jest określenie w  krajowych systemach prawnych czasu chronionego, w którym nie mogą być pokazywane szkodliwe treści. W usługach na żądanie (nielinearnych)  dyrektywa przewiduje stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, uniemożliwiających dostęp. Są to np.: osobiste  kody identyfikacyjne, systemy filtrowania treści lub specjalne oznakowanie.
 
Przepisy chroniące dzieci i młodzież dotyczą zarówno treści audycji, jak i treści audiowizualnych przekazów handlowych, czyli różnych form reklam, telesprzedaży, itp.
 
Audiowizualne przekazy handlowe nie mogą bezpośrednio nakłaniać dzieci i młodzieży do kupna produktu czy usługi, wykorzystując ich brak doświadczenia i łatwowierność. Nie mogą także zachęcać małoletnich do wywierania presji na rodziców lub  na osoby trzecie w celu zakupu reklamowanego produktu. Przekazy te nie mogą ukazywać dzieci ani młodzieży w niebezpiecznych sytuacjach.
 
Bardzo istotne jest, aby audiowizualne przekazy handlowe, towarzyszące audycjom dla dzieci, reklamujące napoje i żywność, nie zachęcały do spożywania produktów zawierających składniki  i substancje niezalecane w codziennej diecie w nadmiernych ilościach takie jak: tłuszcze, kwasy tłuszczowe trans, sól i węglowodany.

12. W jaki sposób dyrektywa dba o prawa osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz o osoby starsze w zakresie ich dostępu do mediów?


Mając na uwadze prawo osób niepełnosprawnych i osób starszych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, dyrektywa  zachęca dostawców usług medialnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej do zapewnienia, by świadczone przez nich usługi stawały się dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Regulacje te obejmują osoby niewidome i niedowidzące oraz osoby niesłyszące i niedosłyszące.


Środki umożliwiające dostępność usług medialnych dla niepełnosprawnych odbiorców i osób starszych to wyświetlane napisy, język migowy, audiodeskrypcja oraz prosta w obsłudzenawigacja.


Audiodeskrypcja to technika, która dzięki dodatkowym opisom słownym udostępnia odbiór, w tym przypadku, przekazu medialnego osobom niewidomym i niedowidzącym. Podczas audiodeskrypcji równolegle z obrazem na ekranie opisywane są ważne informacje takie jak: wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria, kostiumy, czy język ciała.

13. Co to jest „edukacja medialna” i „kompetencja medialna”?


Edukacja medialna to proces kształtowania i upowszechniania umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze środków społecznego przekazu we wszystkich grupach społecznych oraz wiekowych. Proces edukacji medialnej to działania, które powinny trwać przez całe życie, ponieważ formy i technologie przekazu ulegają zmianom, a ponadto społeczeństwo także ulega ciągłym przeobrażeniom.

Przykładem działań  w procesie edukacji medialnej są:

  • szkolenia dla nauczycieli i szkoleniowców,
  • projekty edukacyjne organizowane w mediach dotyczące świadomego odbioru przekazu medialnego,
  • szkolenia internetowe dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
  • zajęcia otwarte dla rodziców,
  • kampanie społeczne nt. bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju mediów,
  • odrębne lekcje autorskie w szkole.


W procesie  edukacji medialnej  zdobywa się kompetencję medialną, która charakteryzuje świadomego i aktywnego odbiorcę przekazu medialnego. Odbiorca ten, rozumiejąc stosowane w mediach mechanizmy tworzenia i selekcji informacji, potrafi nie tylko skutecznie i bezpiecznie korzystać z mediów tzn. krytycznie ocenić odbieraną treść, w tym reklamy i inne przekazy handlowe, ale także twórczo używać środków przekazu w codziennym życiu.

Więcej na ten temat w tym miejscu

14. Czym jest „samoregulacja”, a czym „współregulacja”?


Dyrektywa zachęca państwa członkowskie Unii Europejskiej do przyjęcia najbardziej odpowiednich dla danego systemu prawnego uzupełniających instrumentów, w celu usprawnienia przestrzegania zapisów prawa. Takim alternatywnym rozwiązaniem może być tzw. samoregulacja lub współregulacja.


Samoregulacja to rodzaj dobrowolnej inicjatywy podmiotów gospodarczych, w tym przypadku dostawców usług medialnych (np. nadawców), której celem jest przyjęcie i przestrzeganie zasad i wytycznych wspólnych dla wszystkich, którzy się do tego przedsięwzięcia przyłączyli. Samoregulacja jest uzupełniającą metodą wdrażania oraz kontroli przestrzegania niektórych przepisów.


Przykłady samoregulacji to np. kodeksy dobrych praktyk w dziedzinie reklamy czy ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami w przekazach medialnych.


Samoregulacja nie może zastąpić tradycyjnych  regulacji prawnych.


Współregulacja to ogniwo prawne pomiędzy samoregulacją a  regulacją ustanowioną przez prawodawcę krajowego, które dopuszcza interwencję państwa w przypadkach, gdy cele samoregulacji nie zostały spełnione. Współregulacja opiera się na współpracy pomiędzy organami państwa regulującymi rynek usług audiowizualnych a podmiotami działającymi na tym rynku tj. dostawcami usług medialnych.


Więcej na ten temat w tym miejscu

Poprzednia strona      Strona1 2

Aktualności

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie