Najczęściej zadawane pytania

Kto może zgłosić kandydata?


Uprawnione do zgłaszania kandydatów w konkursie na członków rad nadzorczych TVP S.A., PR S.A są organy kolegialne uczelni akademickich (art. 28 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji), zaś w odniesieniu do spółek radiofonii regionalnej – organy kolegialne uczelni akademickich działających w danym regionie (art. 28 ust. 1a ustawy o radiofonii i telewizji).
Uczelnia akademicka to taka uczelnia, której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).
Na gruncie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 60 ust. 1 i n.) organami kolegialnymi uczelni publicznych są:

  • senat (statut publicznej uczelni zawodowej może przewidywać zamiast senatu inny organ kolegialny),
  • rady podstawowych jednostek organizacyjnych,

natomiast w uczelniach niepublicznych ich organy kolegialne określa statut.

Jakie są kompetencje rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji?


Rady nadzorcze spółek publicznej radiofonii i telewizji sprawują stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków rad nadzorczych należy ocena sprawozdań z pracy zarządu oraz z działalności spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Do kompetencji rad nadzorczych należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
Do kompetencji rad nadzorczych należy ponadto wyrażanie zgody dokonanie przez zarząd takich czynności jak:

  1. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z osobami zajmującymi stanowiska kierownicze określone w statucie spółki;
  2. zawarcie lub przystąpienie przez spółkę do umowy zbiorowej z przedstawicielami pracowników;
  3. zawiązanie bądź przystąpienie do spółki innej niż spółka, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, a także nabycie lub zbycie udziałów albo akcji w takiej spółce;
  4. zbycie lub obciążenie nieruchomości.

Jak będzie zorganizowana rozmowa kwalifikacyjna?


Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu są powiadamiani o jego terminie i miejscu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Czas każdej rozmowy nie powinien przekraczać 45 minut.
Rozmowa kwalifikacyjna składa się z:

  • krótkiego przedstawienia przez kandydata koncepcji jego działania w radzie nadzorczej spółki;
  • odpowiedzi na pytania  zadawane przez członków Krajowej Rady.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną  uznaje się za rezygnację kandydata z udziału w konkursie.

Jakie zgłoszenia nie będą rozpatrywane w drugim etapie?

KRRiT nie będzie rozpatrywać w drugim etapie konkursu zgłoszeń kandydatów, jeżeli  zgłoszenie zostało złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu  o konkursie oraz w przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, pomimo wezwania do usunięcia braków w terminie 3 dni.

Poprzednia strona      Strona1  ...  Strona1 Strona2 3

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Newsletter

Platforma logowania dla dostawców VOD

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie