Najczęściej zadawane pytania

Członkostwo w jakich organach reprezentujących partie polityczne na zewnątrz lub uprawnionych do zaciągania zobowiązań uniemożliwia powołanie w skład rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji?

Poprzez osoby będące członkami organów partii politycznych uprawnionych do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych należy rozumieć osoby, które jako członkowie określonych w statucie partii organów zostały zgłoszone i wpisane do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Czy członkowie rad nadzorczych powoływani przez ministrów kultury i skarbu będą wyposażeni w kompetencje lub obowiązki odmienne niż pozostali członkowie rad nadzorczych?

Nie, ponieważ rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Może ona co najwyżej delegować każdego ze swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Z jakich etapów składa się konkurs na członków rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji?


Konkurs składa się z:

 • pierwszego etapu - obejmującego formalną ocenę zgłoszeń;
 • drugiego etapu - obejmującego merytoryczną ocenę zgłoszeń;
 • trzeciego etapu - obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami wskazanymi przez KRRiT.

Czy wysłanie zgłoszenia listem poleconym w ostatnim dniu terminu do składania zgłoszeń jest równoznaczne z zachowaniem terminu do składania zgłoszeń?

Nie. Dla zachowania terminu do składania zgłoszeń konieczne jest doręczenie zgłoszenia do Biura Krajowej Rady w terminie wskazanym w treści ogłoszenia (podstawa prawna - § 4 rozporządzenia KRRiT z dnia 9 września 2010 r.)

Jakie dokumenty należy załączyć wraz ze zgłoszeniem do udziału w konkursie na członka rady nadzorczej?


Wraz ze zgłoszeniem do udziału w konkursie należy załączyć następujące dokumenty:

 1. uchwałę organu kolegialnego uczelni akademickiej w sprawie zgłoszenia kandydata;
 2. list motywacyjny kandydata;
 3. życiorys kandydata z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 4. krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach o przebiegu konkursu;
 5. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
 6. oświadczenie kandydata o co najmniej pięcioletnim doświadczeniu zawodowym  w zakresie działalności gospodarczej, finansowej, zarządzania, obsługi prawnej,  nadzoru właścicielskiego, działalności naukowej lub działalności twórczej w dziedzinie mediów;
 7. dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz.1397, z poźn. zm.);
 8. oświadczenie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 9. oświadczenie kandydata złożone na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 19 i art. 8 pkt 18 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), według wzoru określonego w załączniku do wymienionej ustawy.
Poprzednia strona      Strona1 2 Strona3  ...  Strona3      Następna strona

Konkurs na czlonkow rad nadzorczych mediow publicznych

Newsletter

Platforma logowania dla dostawców VOD

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie