Odrzucona skarga ESKI, utrzymana kara dla TVN (informacja rozszerzona)

Tagi: kara sąd
23.05.2012
Naczelny Sąd Administracyjny decyzją z dnia 20 marca br., dostarczoną KRRiT 4 maja oddalił skargę kasacyjną spółki ESKA TV ws. multipleksu drugiego. W kolejnej sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 kwietnia br. oddalił apelację TVN S.A., złożoną od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie.
paragraf

W swojej decyzji Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko KRRiT uznając, że skarga jest pozbawiona usprawiedliwionych podstaw. Oddalona skarga kasacyjna dotyczyła postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2011 r. w którym Sąd odrzucił skargę spółki na pismo Przewodniczącego KRRiT z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie pozostawienia wniosku ESKI TV o rozszerzenie (zmianę) koncesji bez rozpoznania. 

Postępowanie administracyjne w tej sprawie dotyczyło multipleksu drugiego.

Prawidłowe pouczenie

Sąd uznał, że zgodnie z art. 53 § 3 ustawy prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: ppsa), jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3  § 2 pkt. 4 i 4a ppsa (tzn. m.in. pozostawienie wniosku bez rozpoznania), można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu, w terminie 14 dni od dnia w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innych czynności, do usunięcia naruszenia prawa.

Zgodnie zaś z treścią art. 53 § 2 ppsa w przypadkach, o których mowa  w art. 52 § 3 i 4 ppsa, skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

NSA podkreślił, iż w tej sprawie kluczowe znaczenie ma aspekt czasowy zdarzeń rodzących skutki prawne. Sąd zwrócił uwagę, iż w dniu wysłania wezwania do usunięcia naruszenia prawa, rozpoczął bieg termin 60–dniowy dla wniesienia skargi przez spółkę od pisma Przewodniczącego KRRIT w sprawie pozostawienia bez rozpoznania jej wniosku.

Pozostawiając wniosek bez rozpoznania, KRRiT prawidłowo pouczyła spółkę o terminie i sposobie zaskarżenia oraz udzieliła odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Jednak z uwagi na termin doręczenia odpowiedź Organu nie miała wpływu na bieg wspomnianego 60-dniowego terminu. Tym samym w ocenie NSA, zgodnej z prezentowanym stanowiskiem KRRiT, WSA w Warszawie zasadnie odrzucił skargę spółki, jako wniesioną z uchybieniem 60-dniowego terminu.

Postanowienie NSA jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Utrzymana kara dla TVN S.A.

Decyzją Przewodniczącego KRRiT nr 7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r., na spółkę TVN S.A. nałożono karę w związku z naruszeniem art. 16b ust. 1 pkt. 2 ustawy o radiofonii i telewizji w zw. z art. 13 (1) ust. 2 pkt. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przyczyną była emisja w czasie chronionym reklamy piwa.

Stan faktyczny nie był sporny, ale w ocenie spółki TVN, KRRiT błędnie przyjęła górną granicę wysokości nałożonej kary.

Spółka odwołała się od wyroku, jednak 23 sierpnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie. TVN S.A. złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2012 oddalił apelację.

Wysokość kary

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50 proc. rocznej opłaty za używanie częstotliwości przeznaczonej do nadawania programu. W przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za częstotliwość, kara pieniężna wynosi do 10 proc. przychodu nadawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

KRRiT założyła, że wyznacznikiem kary będzie wysokość przychodu, bowiem w jej ocenie kara dotyczyła programu nadawanego satelitarnie, a co za tym idzie nadawca w związku z jego rozpowszechnianiem nie uiszcza opłaty o której mowa w wyżej wymienionym przepisie ustawy, na co wskazują przepisy ustawy prawo telekomunikacyjne oraz przepisy wykonawcze ustawy prawo telekomunikacyjne.

Stanowisko KRRiT w całości podzielił Sąd Okręgowy w Warszawie, a następnie Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalając apelację spółki TVN S.A.

Wyrok jest prawomocny.
 

Materiały powiązane

Aktualności dla nadawców i operatorów

Newsletter

Powrót na górę strony
Adres Biura
Adres biura KRRiT
Siedziba i Biuro KRRiT Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

NIP: 521 27 99 708

REGON: 010182401

tel. 22 597 31 01
fax. 22 597 31 80

 

ul. Sobieskiego 101
00-763 Warszawa

Numer infolinii: 22 597 31 01

X Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie